ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Szentendrei Kulturális Központ nKft. - P’Art Mozi online felületén igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről

A Szentendrei Kulturális Központ nKft., mint személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.

1. Adatkezelő azonosító adatai:

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2000 Szentendre, Duna korzó 18.

cégjegyzékszám: 13-09-131573

Releváns kapcsolattartási adatok

Telefonszám: 0626-777010

E-mail cím: partmozi@szentendre.hu

2. Adatkezelés célja:

Az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos információk (változás, elmaradás stb.) megküldése

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, amennyiben az érintett az Adatkezelő által rendszeresített formában hozzájárul adatainak kezeléséhez.

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

Amennyiben hozzájárul: név, e-mail-cím, telefonszám.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés céljának fennállásáig, annak megszűnését követően, illetőleg hozzájárulás visszavonás esetén, a visszavonás napjától számított legkésőbb 10 napig.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Jegyértékesítő rendszer üzemeltetője:
ProgSpectrum Bt.
9500 Celldömölk, Berzsenyi u. 3.
Cégjegyzék szám: 18 06 105366

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

.Adatkezelő kizárólagos önkormányzati tulajdonú és fenntartású nonprofit gazdasági társaság, gazdálkodása átlátható, működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettnek jogában áll kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, helyesbítést vagy törlést vagy kezelés korlátozását kérje. Az érintett bármely időpontban visszavonhatja hozzájárulását.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu